BIEU MAU DANG KY NCKH CĐCT 2018-2019

BIEU MAU NCKH 2019

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (BANG TONG HOP ĐĂNG KÝ DE TAI NCKH.xls)BANG TONG HOP ĐĂNG KÝ DE TAI NCKHBANG TONG HOP ĐĂNG KÝ DE TAI NCKH53 kB
Download tập tin này (Don xin_mien_giam NCKH.doc)Don xin_mien_giam NCKHDon xin_mien_giam NCKH38 kB
Download tập tin này (HDKH 03_Danh gia de tai.doc)HDKH 03_Danh gia de taiHDKH 03_Danh gia de tai85 kB
Download tập tin này (Mau 01-Dang ky NCKH.doc)Mau 01-Dang ky NCKHMau 01-Dang ky NCKH35 kB
Download tập tin này (Mau 02-Dang ky TBG-GT.doc)Mau 02-Dang ky TBG-GTMau 02-Dang ky TBG-GT33 kB
Download tập tin này (Mau 02_TMĐT thuyet minh de tai.doc)Mau 02_TMĐT thuyet minh de taiMau 02_TMĐT thuyet minh de tai155 kB
Download tập tin này (Mau 03-Dang ky SK-GPCT.doc)Mau 03-Dang ky SK-GPCTMau 03-Dang ky SK-GPCT31 kB
Download tập tin này (Mau 04_Bao cao tien do NCKH_TBG.doc)Mau 04_Bao cao tien do NCKH_TBGMau 04_Bao cao tien do NCKH_TBG39 kB
Download tập tin này (Mau 05_Gia han de tai NCKH.doc)Mau 05_Gia han de tai NCKHMau 05_Gia han de tai NCKH36 kB
Download tập tin này (Mau 06_Ngung de tai NCKH.doc)Mau 06_Ngung de tai NCKHMau 06_Ngung de tai NCKH36 kB
Download tập tin này (Mau 07_Nghiem thu de tai NCKH.doc)Mau 07_Nghiem thu de tai NCKHMau 07_Nghiem thu de tai NCKH38 kB
Download tập tin này (Mau 08_Ngung TBG_GT.doc)Mau 08_Ngung TBG_GTMau 08_Ngung TBG_GT36 kB
Download tập tin này (Mau Tom tat SK_GPCTCDCT.docx)Mau Tom tat SK_GPCTCDCTMau Tom tat SK_GPCTCDCT16 kB
Download tập tin này (Mau Tổng hop Mien giam NCKH 2019.xls)Mau Tổng hop Mien giam NCKH 2019Mau Tổng hop Mien giam NCKH 201945 kB

Thông tin bổ sung