Luật, Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn

          

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (KH 303_2018-BGDĐT_GIAI THUONG NCKH SV.pdf)KH 303_2018-BGDĐT_GIAI THUONG NCKH SVKH 303_2018-BGDĐT_GIAI THUONG NCKH SV1635 kB
Download tập tin này (Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 của Quốc hội, số 07_2017_QH14.docx)Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017Luật Chuyển giao công nghệ năm 201742 kB
Download tập tin này (LUAT KHOA HOC VÀ CONG NGHE.docx)LUAT KHOA HOC VÀ CONG NGHELUAT KHOA HOC VÀ CONG NGHE44 kB
Download tập tin này (Luat So huu tri tue 2005.doc)Luat So huu tri tueLuat So huu tri tue493 kB
Download tập tin này (Nghi dinh 13_2012 ban hinh Dieu le sang kien.doc)Nghi dinh 13_2012 ban hinh Dieu le sang kienNghi dinh 13_2012 ban hinh Dieu le sang kien84 kB
Download tập tin này (Nghi-dinh-08-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-va-Cong-nghe.docx)Nghi-dinh-08-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-va-Cong-ngheNghi-dinh-08-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-va-Cong-nghe39 kB
Download tập tin này (Thong tu 03-2017-TT-BLĐTBXH ve Bien soan Giao trinh.doc)Thong tu 03-2017-TT-BLĐTBXH ve Bien soan Giao trinhThong tu 03-2017-TT-BLĐTBXH ve Bien soan Giao trinh229 kB
Download tập tin này (THONG TU 04_2011_TT-BGDĐT_GTĐTSP.pdf)THONG TU 04_2011_TT-BGDĐT_GTĐTSPTHONG TU 04_2011_TT-BGDĐT_GTĐTSP301 kB
Download tập tin này (THONG TU 07_2017_Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.pdf)THONG TU 07_2017_Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệpTHONG TU 07_2017_Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp137 kB
Download tập tin này (THONG TU 18_2013_TT_BKHCN_HUONG DAN SANG KIEN.doc)THONG TU 18_2013_TT_BKHCN_HUONG DAN SANG KIENTHONG TU 18_2013_TT_BKHCN_HUONG DAN SANG KIEN126 kB
Download tập tin này (THONG TU 29_2018_TT-BGDĐT XD CTDT GIAO VIEN.docx)THONG TU 29_2018_TT-BGDĐT XD CTDT GIAO VIENTHONG TU 29_2018_TT-BGDĐT XD CTDT GIAO VIEN20 kB
Download tập tin này (TT 19_2012TT-BGDĐT_QUY_DINH_NCKH_SV.pdf)TT 19_2012TT-BGDĐT_QUY_DINH_NCKH_SVTT 19_2012TT-BGDĐT_QUY_DINH_NCKH_SV367 kB

Thông tin bổ sung