Kết quả công nhận KLTN năm học 2017-2018

Kết quả công nhận KLTN năm học 2017-2018

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (019.jpg)019.jpg 667 kB

Kết quả công nhận KLTN năm học 2016-2017

Kết quả công nhận KLTN năm học 2016-2017

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (001.jpg)001.jpg 674 kB
Download tập tin này (002.jpg)002.jpg 607 kB
Download tập tin này (003.jpg)003.jpg 599 kB
Download tập tin này (004.jpg)004.jpg 562 kB
Download tập tin này (005.jpg)005.jpg 709 kB
Download tập tin này (006.jpg)006.jpg 576 kB
Download tập tin này (007.jpg)007.jpg 593 kB
Download tập tin này (008.jpg)008.jpg 553 kB
Download tập tin này (009.jpg)009.jpg 421 kB
Download tập tin này (010.jpg)010.jpg 687 kB
Download tập tin này (011.jpg)011.jpg 480 kB

Kết quả công nhận KLTN năm học 2015-2016

Kết quả công nhận KLTN năm học 2015-2016

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (022.jpg)022.jpg 708 kB
Download tập tin này (023.jpg)023.jpg 625 kB
Download tập tin này (024.jpg)024.jpg 437 kB
Download tập tin này (025.jpg)025.jpg 682 kB
Download tập tin này (026.jpg)026.jpg 496 kB
Download tập tin này (027.jpg)027.jpg 678 kB
Download tập tin này (028.jpg)028.jpg 456 kB
Download tập tin này (029.jpg)029.jpg 673 kB
Download tập tin này (030.jpg)030.jpg 603 kB
Download tập tin này (031.jpg)031.jpg 456 kB

Hướng dẫn Biên soạn TBG/GT và Trình bày đề tài NCKH 2018

Hướng dẫn Biên soạn TBG/GT và Trình bày đề tài NCKH năm học 2017-2018

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (HD trinh bay TBG_GT 2018.doc)HD trinh bay TBG_GT 2018HD trinh bay TBG_GT 2018125 kB
Download tập tin này (HD trinh bay TBG_GT 2018.pdf)HD trinh bay TBG_GT 2018HD trinh bay TBG_GT 2018240 kB

Thông tin bổ sung