Hướng dẫn Biên soạn TBG/GT và Trình bày đề tài NCKH 2018

Hướng dẫn Biên soạn TBG/GT và Trình bày đề tài NCKH năm học 2017-2018

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (HD trinh bay TBG_GT 2018.doc)HD trinh bay TBG_GT 2018HD trinh bay TBG_GT 2018125 kB
Download tập tin này (HD trinh bay TBG_GT 2018.pdf)HD trinh bay TBG_GT 2018HD trinh bay TBG_GT 2018240 kB

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CHẤM_NGHIỆM THU_THẨM ĐỊNH HĐ NCKH 2017-2018

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HĐ NCKH 2017-2018

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (MẪU DE NGHI HOI DONG DE TAI NCKH.doc)MẪU DE NGHI HOI DONG DE TAI NCKHMẪU DE NGHI HOI DONG DE TAI NCKH40 kB
Download tập tin này (MẪU DE NGHI HOI DONG TBG_GT.doc)MẪU DE NGHI HOI DONG TBG_GTMẪU DE NGHI HOI DONG TBG_GT40 kB
Download tập tin này (THÔNG BÁO SỐ 234 VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HĐ NCKH 2017-2018.pdf)THÔNG BÁO SỐ 234 VỀ KẾ HOẠCH NCKH 2017-2018THÔNG BÁO SỐ 234 VỀ KẾ HOẠCH NCKH 2017-2018142 kB

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ SK/GPCT ĐỢT 2 (2017-2018)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ SK/GPCT ĐỢT 2 NĂM HỌC 2017-2018

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ SK_GPCT ĐỢT 2 NH 2017_2018.jpg)THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ SK_GPCT ĐỢT 2 NH 2017_2018.jpgTHÔNG BÁO ĐĂNG KÝ SK/GPCT ĐỢT 2 NĂM HỌC 2017-2018228 kB

HOẠT ĐỘNG NCKH, TBG/GT VÀ SK/GPCT (2017-2018)

KẾT QUẢ XÉT CHỌN TÊN ĐỀ TÀI NCKH, TBG/GT VÀ SK/GPCT NĂM 2018

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (01 TB bao cao tien do 2018.pdf)Thông báo về việc Báo cáo tiến độ NCKH lần 1 năm 2018Thông báo về việc Báo cáo tiến độ NCKH lần 1 năm 2018132 kB
Download tập tin này (KẾT QUẢ XÉT CHỌN TÊN SK_GPCT (2017-2018).pdf)KẾT QUẢ XÉT CHỌN TÊN SK_GPCT (2017-2018).pdfKẾT QUẢ XÉT CHỌN TÊN SK/GPCT ĐỢT 1 NĂM HỌC 2017-2018865 kB
Download tập tin này (KẾT QUẢ XÉT CHỌN TÊN TBG-GT (2017-2018).pdf)KẾT QUẢ XÉT CHỌN TÊN TBG-GT (2017-2018).pdfKẾT QUẢ XÉT CHỌN TÊN TBG-GT (2017-2018)698 kB
Download tập tin này (KẾT QUẢ XÉT CHỌN TÊN ĐỀ TÀI NCKH (2017-2018).pdf)KẾT QUẢ XÉT CHỌN TÊN ĐỀ TÀI NCKH (2017-2018).pdfKẾT QUẢ XÉT CHỌN TÊN ĐỀ TÀI NCKH (2017-2018)845 kB
Download tập tin này (Mau 02-BCTĐ bao cao tien do.doc)Mẫu Báo cáo tiến độ NCKH lần 1 năm 2018Mẫu Báo cáo tiến độ NCKH lần 1 năm 201837 kB

Thông tin bổ sung