Hướng dẫn Biên soạn TBG/GT và Trình bày đề tài NCKH 2018

Hướng dẫn Biên soạn TBG/GT và Trình bày đề tài NCKH năm học 2017-2018

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (HD trinh bay TBG_GT 2018.doc)HD trinh bay TBG_GT 2018HD trinh bay TBG_GT 2018125 kB
Download tập tin này (HD trinh bay TBG_GT 2018.pdf)HD trinh bay TBG_GT 2018HD trinh bay TBG_GT 2018240 kB

Thêm bình luận

Mã an ninh
Làm tươi

Thông tin bổ sung